Διαδικασίες Πιστοποιήσεις


Η CNF engineering σε κάθε έργο που αναλαμβάνει, έχει την δυνατότητα να ακολουθήσει πλήρως τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος των πελατών και να:

  • Να προετοιμάσει και να εφαρμόσει Σχέδιο Ελέγχου Ποιότητας Εργασιών & Κατασκευών 
  • Να διαχειριστεί τα προιόντα εκσκαφών και γενικά τα απορρίματα των κατασκευών σὐφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη και των σχετικών τοπικών αρχών. 
  • Η εταιρία είναι στην διαδικασία ανάπτυξης δικών της Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

Procedures Certifications 


CNF engineering in every undertaken project, is adhering strictly to requirements from customers’ Quality, Health & Safety, Environment Management systems as well can :

  • Prepare and apply Quality Plan for works and construction 
  • to handle and manage waste from excavation or either activities during construction according to customer Environmental requirement or requirements from local authorities 
  • the company is preparing its own management system for of Quality Health Safety and Environment.